สภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

นายถวัลย์ ช่วยจันทร์ดี ประธานสภา

นายเอกรัฐ เปรมปรี รองประธานสภา

นายยันต์ วงษาเนาว์ เลขานุการสภา

Advertisements