พนักงานจ้าง

สำนักปลัด

นางสาวอรญา วงษาเนาว์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายสุวิทย์ มุ่งเป้า พนักงานขับรถยนต์

นางขจร มีธรรม คนครัว

นายสำเนียง บุรมย์ นักการภารโรง

นางกาญจนา ธรรมะ ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนาตยา ช่วงฉ่ำ ผู้ดูแลเด็ก

Advertisements