คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายอัสนี รัตนวิจารณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกำจัด นามวงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญธรรม ขามไสย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางกรรณิกา ธิยารักษ์ เลขานุการ
Advertisements