บุคลากร

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

นางจรรยา โวหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนอุดม
นางมยุรา นนทะคุณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวยุพารัตน์ ก่ำจำปา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวรัตนา บุญชาญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายปรีชาญ สงโพธิ์กลาง ตำแหน่ง
นางสาวณัฐพร นิจธรรมสกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางอารีย์ เดชโฮม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นายฟ้าลั่น จักรอินทรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
นายเกรียงไกร คุณมี ตำแหน่ง พนักงานเยี่ยมบ้าน
Advertisements